عصب کشی و درمان ریشه

ارائه خدمات عصب کشی و درمان ریشه (اندو) برای تمامی دندانها اعم از تک ریشه یا چند ریشه و نیز دندان عقل می باشد که توسط دندانپزشکان و بصورت تخصصی توسط متخصص درمان ریشه انجام می گیرد.

لزوم درمان ریشه:

در صورتی که برای دندان عفونی شده درمان ریشه انجام نگیرد، عفونت از طریق انتهای ریشه وارد بافت های اطراف ریشه می شود و منجر به ایجاد آبسه و یا عفونت های منتشر استخوانی و گاهی منجر به کشیده شدن دندان می شود.

علت درد بعد از درمان ریشه:

وجود درد بعد از درمان ریشه غیرطبیعی نمی باشد که با تجویز داروهای مسکن برطرف می گردد. علت درد بخاطر زخمی بودن عصب دندانی در انتهای ریشه و همچنین ایجاد التهاب در بافت های اطراف انتهای ریشه به علت خارج شدن مواد شستشو دهنده کانال، دبری ها و میکروب های کانال از انتهای کانال می باشد.

راهکارهای درمانی در صورت شکست درمان ریشه:

شایع ترین علت عدم بهبودی دندان های درمان ریشه شده، شکست در حذف میکروارگانیسم ها یا آلودگی مجدد فضای کانال ( اغلب به دلیل عدم سیل کرونال) می باشد.

اگر به دنبال درمان اولیه بهبودی صورت نگیرد راههای درمانی شامل موارد زیر می باشد:

1- درمان ریشه مجدد

2- جراحی اندودتیک

3- کشیدن دندان