آیا شما هم بین دندانهایتان فاصله افتاده است ؟

بستن فواصل میان دندان ها گاهی اوقات تاثیر زیادی در ظاهر افراد می گذارد . چون این فواصل موجب منحرف شدن چشم فرد مقابل به سمت خود و در نتیجه ، توجه نکردن به چهره شخص می شود . علت ایجاد چنین فواصلی عموما ارثی و مادرزادی است.

چنان چه نسبت عرض دندان ها به اندازه فک کوچکتر از حد معمول باشد ، بین دندان ها فاصله می افتد.
از جمله علل دیگر فواصل بین دندانی ، می توان به بیماری های لثه و نسوج نگه دارنده دندان ها اشاره کرد که در این موارد پیش از درمان زیبایی و بستن فواصل بین دندان ها باید جلوی پیشرفت بیماری لثه ای گرفته شده و معالجه شود.
بستن فواصل میان دندان
عادات دهانی مانند فشار دادن زیاد بین دندان ها و یا قرار دادن خودکار ، ناخن و یا پیپ بین آنها نیز می تواند موجب بروز چنین فواصلی شود که در این موارد ابتدا باید چنین عاداتی ترک شوند.
این فواصل را به روش متعدد می توان بست که عبارتند از:
و در موارد شدیدتر ، استفاده از بریج یا پل برای اضافه کردن یک دندان


پیشنهاد ما : 

اگر از فاصله بین دندان هایتان رنج می برید بخوانید؟

فاصله بین دندان ها و نحوه درمان آن